Inlösenförfarande

Göteborgs Handelskompani gav år 1876 ut dessa delaktighetsbevis som motsvarar nutida premieobligationer. Handelskompaniet gick i konkurs år 1879.

Pengar avsattes därvid för inlösen av utelöpande delaktighetsbevis.
Se mer under Historik.

Fortfarande har ett antal bevis inte lösts in. Det finns 1.803 st icke inslösta bevis.
Ett bevis är enligt senaste årsredovisning 2016-12-31 värt 110.007 kronor.

 

Den person som innehar ett andelsbevis meddelar sig med SEB Institutioner & Stiftelser antingen per telefon eller per post. Uppgifter som skall sändas in är namn, adress samt eventuellt kontonummer till vilket utbetalning kan ske.

Andelsbeviset sändes därefter i ett rekommenderat brev till


SEB Instítutioner & Stiftelser,

c/o Cecilia Sundberg
405 04 Göteborg


varefter en granskning av beviset äger rum.
Vid inlösen utbetalas ett belopp motsvarande andelsbevisets värde av Göteborgs Handelskompanis totala förmögenhetsmassa på inlösendagen.

 

 

Upplysningar lämnas av

Cecilia Sundberg, SEB Instítutioner & Stiftelser,
tel +46 31 621866
e-post: cecilia.sundberg@seb.se